หลักสูตร > การผังเมือง


ข้อมูลทั่วไป


หลักสูตรการศึกษาที่เน้นการประยุกต์วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และวิทยาการจัดการ เพื่อให้เกิด กระบวนการสร้างสรรค์งานการผังเมืองที่มีความก้าวหน้าและสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ พร้อมกับสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ ผ่านกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับมวลมนุษย์ หลักสูตรนี้มุ่งพัฒนา ความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้านการผังเมืองและการวางแผนพัฒนาแก่ผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเองเป็นนักวางแผนภาคและเมืองที่มีคุณภาพสูง มุ่งเน้นให้มหาบัณฑิตเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กับความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์งานด้านการวางผังเมืองและการวางแผน พัฒนา ด้วยอุดมการณ์ที่จะพัฒนาชุมชนเมือง และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรวิชาชีพการผังเมืองขั้นสูง เพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ เกี่ยวข้องกับการผังเมืองและการวางแผนพัฒนา โดยผู้เข้าศึกษาจะต้องผ่านการศึกษาระดับปริญญาตรีใน หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
รายละเอียดการรับสมัคร
สมัครออนไลน์

หลักสูตร > การผังเมือง


ข้อมูลทั่วไป


หลักสูตรการศึกษาที่เน้นการประยุกต์วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และวิทยาการจัดการ เพื่อให้เกิด กระบวนการสร้างสรรค์งานการผังเมืองที่มีความก้าวหน้าและสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ พร้อมกับสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ ผ่านกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับมวลมนุษย์ หลักสูตรนี้มุ่งพัฒนา ความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้านการผังเมืองและการวางแผนพัฒนาแก่ผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเองเป็นนักวางแผนภาคและเมืองที่มีคุณภาพสูง มุ่งเน้นให้มหาบัณฑิตเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กับความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์งานด้านการวางผังเมืองและการวางแผน พัฒนา ด้วยอุดมการณ์ที่จะพัฒนาชุมชนเมือง และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรวิชาชีพการผังเมืองขั้นสูง เพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ เกี่ยวข้องกับการผังเมืองและการวางแผนพัฒนา โดยผู้เข้าศึกษาจะต้องผ่านการศึกษาระดับปริญญาตรีใน หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
รายละเอียดการรับสมัคร
สมัครออนไลน์

Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University