หลักสูตร > สถาปัตยกรรม


ข้อมูลทั่วไป


หลักสูตรการศึกษาเฉพาะทางขั้นสูงที่สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายในวงการวิชาชีพสถาปัตยกรรม เน้นความรู้ความสามารถ เฉพาะทางในด้านต่าง ๆ ในการออกแบบสถาปัตยกรรมผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อให้มีขีดความสามารถในการเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์งาน สถาปัตยกรรมให้กับสังคมยุคใหม่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พร้อม ๆ กับการสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ พร้อมที่จะเรียนรู้ และพัฒนาตนเองด้วยปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม มีความคิดที่เชื่อมโยง ตระหนักถึงและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการและประยุกต์ความรู้พื้นฐานทาง วิชาชีพกับนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าต่อสังคม โดยมีความคิดและการปฏิบัติพร้อมที่จะเป็นผู้นำทั้งทางวิชาชีพ และทางสังคม


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
รายละเอียดการรับสมัคร
สมัครออนไลน์

หลักสูตร > สถาปัตยกรรม


ข้อมูลทั่วไป


หลักสูตรการศึกษาเฉพาะทางขั้นสูงที่สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายในวงการวิชาชีพสถาปัตยกรรม เน้นความรู้ความสามารถ เฉพาะทางในด้านต่าง ๆ ในการออกแบบสถาปัตยกรรมผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อให้มีขีดความสามารถในการเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์งาน สถาปัตยกรรมให้กับสังคมยุคใหม่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พร้อม ๆ กับการสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ พร้อมที่จะเรียนรู้ และพัฒนาตนเองด้วยปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม มีความคิดที่เชื่อมโยง ตระหนักถึงและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการและประยุกต์ความรู้พื้นฐานทาง วิชาชีพกับนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าต่อสังคม โดยมีความคิดและการปฏิบัติพร้อมที่จะเป็นผู้นำทั้งทางวิชาชีพ และทางสังคม


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
รายละเอียดการรับสมัคร
สมัครออนไลน์

Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University