หลักสูตร > สหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง


ข้อมูลทั่วไป


หลักสูตรการศึกษามุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการพร้อมศักยภาพการวิจัยระดับสูง มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง ทั้งทางกว้าง เชิงบูรณาการและทางลึกเฉพาะสาขาวิชา ตามมาตรฐานวิชาการและ วิชาชีพระดับสากล สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ และปรัชญาของการอุดมศึกษา เพื่อให้มีขีดความ สามารถในการเป็นผู้นำทางวิชาการ แสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระ มีความสามารถในการพัฒนาวิชาการด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง รวมถึงเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมข องชาติ มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม ต่อสังคม และเปี่ยมด้วยคุณธรรม และจริยธรรม


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
รายละเอียดการรับสมัคร
สมัครออนไลน์

หลักสูตร > สหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง


ข้อมูลทั่วไป


หลักสูตรการศึกษามุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการพร้อมศักยภาพการวิจัยระดับสูง มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง ทั้งทางกว้าง เชิงบูรณาการและทางลึกเฉพาะสาขาวิชา ตามมาตรฐานวิชาการและ วิชาชีพระดับสากล สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ และปรัชญาของการอุดมศึกษา เพื่อให้มีขีดความ สามารถในการเป็นผู้นำทางวิชาการ แสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระ มีความสามารถในการพัฒนาวิชาการด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง รวมถึงเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมข องชาติ มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม ต่อสังคม และเปี่ยมด้วยคุณธรรม และจริยธรรม


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
รายละเอียดการรับสมัคร
สมัครออนไลน์

Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University