หลักสูตร > นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์


ข้อมูลทั่วไป


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขึ้น โดยมี เป้าหมายที่จะผลิตมหาบัณฑิต ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่กับการมีความรู้ความสามารถสูงในการสร้างสรรค์ด้วยการเชื่อมโยงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และด้วยความเข้าใจการแก้ปัญหาอย่างรอบด้าน จนสามารถช่วยนำพาการพัฒนาโครงการให้บรรลุ เป้าหมายแห่งความสมดุลและยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ท่ามกลางบริบท ที่มีการแข่งขันสูงใน ยุคโลกาภิวัตน์โดยดำเนินการศึกษาด้วยวิถีแห่งสหวิทยาการตามปรัชญาแรกเริ่มของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ที่ถือเป็นทางเลือกสำหรับการ แก้ปัญหาที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทย ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน การพัฒนาที่ ยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนได้


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
รายละเอียดการรับสมัคร
สมัครออนไลน์

หลักสูตร > นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์


ข้อมูลทั่วไป


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขึ้น โดยมี เป้าหมายที่จะผลิตมหาบัณฑิต ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่กับการมีความรู้ความสามารถสูงในการสร้างสรรค์ด้วยการเชื่อมโยงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และด้วยความเข้าใจการแก้ปัญหาอย่างรอบด้าน จนสามารถช่วยนำพาการพัฒนาโครงการให้บรรลุ เป้าหมายแห่งความสมดุลและยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ท่ามกลางบริบท ที่มีการแข่งขันสูงใน ยุคโลกาภิวัตน์โดยดำเนินการศึกษาด้วยวิถีแห่งสหวิทยาการตามปรัชญาแรกเริ่มของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ที่ถือเป็นทางเลือกสำหรับการ แก้ปัญหาที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทย ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน การพัฒนาที่ ยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนได้


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
รายละเอียดการรับสมัคร
สมัครออนไลน์

Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University